Medsana Fidelitate - 7% reducere

REGULAMENTUL OFICIAL

Art.1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Programului

Programul „Medsana Fidelitate – 7% reducere” („Programul”) este organizat si desfasurat de catre Medsana Bucharest Medical Center S.R.L., cu sediul in Bucureşti, strada Dr. Nanu Muscel nr. 12, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. de ordine J40/9685/1997, Cod Unic de Inregistrare: 10019809, avand cont bancar RO25BUCU013204812511RO01, deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Unirii, numar de operator de baze de date cu caracter personal 8566/2008, reprezentata legal de catre Dl. Vasileios Chaniotis, in calitate de Director Executiv  („Medsana”).

Programul se desfasoara potrivit prevederilor prezentului Regulamentul („Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este publicat pe site-ul www.medsana.ro, la Sectiunea Informatii pacienti. De asemenea, la solicitarea oricarui participant, Regulamentul va fi pus la dispozitia acestuia la receptia clinicilor Medsana.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Programului si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate. Modificarea/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare de la data publicarii acesteia pe site-ul www.medsana.ro, Sectiunea Informatii pacienti.


Art.2. Centrele de desfasurare a Programului

Programul de fidelitate este valabil in toate centrele Medsana – Clinica Medsana Primaverii, Clinica Medsana Cotroceni, Clinica Medsana Ploiesti, Clinica Medsana - Genesis.

Art.3. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 1 martie 2012 si are durata nedeterminata. Medsana isi rezerva dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea Programului printr-un anunt scris, afisat la receptiile clinicilor Medsana si site-ul www.medsana.ro, Sectiunea Informatii pacienti, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile inainte.

Art.4. Participanti. Condiţii de obtinere a cardului Medsana Fidelitate. Utilizare
Programul se adreseaza oricarei persoane fizice care nu deţine la Medsana un abonament individual sau la nivel de companie sau care nu beneficiaza de alte planuri de reducere aplicabile in clinicile Medsana (reduceri elevi, studenti, pensionari, persoane cu dizabilitati, parteneriate cu alte entitati/societati) si consta in acordarea unei reduceri de 7% (sapte-la-suta) pentru serviciile medicale incluse in Program, cu respectarea conditiilor si exceptiilor de mai jos.

Programul cuprinde serviciile medicale Medsana din Lista Oficiala de Preturi, cu exceptia urmatoarele servicii: testul de intoleranta alimentara York Test (mai multe testari simultane), testul CINtec, administrare intralezionala medicamentoasa.

Fiecare participant la Program va primi Cardul Medsana Fidelitate („Cardul”). Cardul se emite dupa prima accesare de servicii medicale in valoare de minimum 400 (patrusute) RON, care au fost achitate intr-o singura tranzactie (card sau cash) si poate fi folosit in oricare clinica Medsana.

In vederea obtinerii cardului de fidelitate, dupa efectuarea si achitarea serviciilor medicale mai sus mentionate, pacientul va completa toate campurile Formularului de inscriere in Program, il va data si semna si il va preda la receptia clinicii. Formularul de inscriere pentru minori va fi completat cu datele personale ale minorului si semnat de catre tutorele legal. Expedierea Cardului se va face de catre Medsana, in termen de maxim 30 zile de la depunerea formularului de inscriere la adresa postala indicata de catre client in Formularul de inscriere.

Reducerea de 7% (sapte-la-suta) intra in vigoare in 2 (doua) zile lucratoare de la depunerea formularului in clinica Medsana. Reducerea nu se cumuleaza cu alte discounturi oferite de Medsana si nu se aplica pachetelor de servicii medicale cu preturi preferentiale prestabilite. Medsana isi rezerva dreptul de a modifica lista serviciilor medicale incluse in Program prin modificarea prezentului Regulament si afisarea modificarilor respective pe site-ul www.medsana.ro, Sectiunea Informatii pacienti. Totodata, la momentul solicitarii programarii pentru un serviciu medical, clientul va preciza ca este beneficiarul Cardului de Fidelitate si va solicita sa fie informat daca respectivul serviciu medical este inscris in Program.

Cardul este nominal. Ori de cate ori titularul acceseaza servicii medicale va prezenta la receptie atat Cardul, cat si actul de identitate in termen de valabililitate. Minorii care nu au implinit 14 ani vor veni insotiti de tutorele legal (care se legitimeaza cu actul de identitate) care certifica identitatea minorului si prezinta Cardul emis pe numele minorului. Minorii care au implinit 14 ani vor veni insotiti de tutorele legal (care se legitimeaza cu actul de identitate) si vor prezenta la receptie atat Cardul, cat si actul de identitate in termen de valabililitate. In cazul in care tutorele nu insoteste personal minorul, persoana imputernicita in acest sens va avea asupra sa procura in original, acordata de tutorele legal al minorului, actul propriu de identitate in termen de valabililitate si cardul emis pe numele minorului.

Beneficiile Cardului sunt valabile pe durata de desfasurare a Programului, daca nu survine una dintre urmatoarele situatii:

  1. Medsana isi rezerva dreptul de a suspenda Cardurile nefolosite timp de 12 luni consecutive, fara notificare prealabila.
  2. In cazul in care detinatorul Cardului doreste sa renunte la beneficiile acestuia, va completa o solicitare scrisa in acest sens care se va depune in original la oricare dintre clinicile Medsana.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta Programul oricand pe parcursul acestuia, in baza liberei salei decizii, sub conditia informarii prealabile a participantilor, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament.
  4. Aparitia unui caz de forta majora sau caz fortuit care dureaza mai mult de 60 (sasezeci) de zile.
  5. In cazul intreruperii activitatii Organizatorului, pe perioada intreruperii, sub conditia informarii prealabile a participantilor, in conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament.
  6. Incetarea activitatii Organizatorului.

Daca un Card s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, participantul va anunta imediat la numarul de telefon 021 – 9607 – Serviciul Clienti, comunicand numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. In cazurile mai sus mentionate, clientului i se va emite un nou card pe care il poate ridica in termen de 30 zile de la anuntarea deteriorarii/pierderii/ furtului din oricare dintre centrele Medsana. In situatia inlocuirii unui Card deteriorat, eliberarea noului Card este conditionata de predarea catre Medsana a cardului deteriorat in momentul ridicarii de catre client a noului Card.

Art.5. Forta majora. Cazul fortuit

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in situatia de a nu-si mai putea indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Cazul Fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator daca evenimentul nu s-ar fi produs.

Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si derularea Programului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si art. 1634 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca un caz de forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitie, existenta acestuia.

Art.6. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art.7. Protectia datelor cu caracter personal („Date Personale”)

Prin participarea la Program, participantii isi dau acordul expres si neechivoc pentru ca Organizatorul sa prelucreze Datele Personale (inclusiv, dar fara a se limita la colectare, inregistrare, utilizare, stocare), in scopul efectuarii de servicii medicale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“Legea nr. 677/2001”). Prelucrarea Datelor Personale in scopuri statistice sau pentru efectuarea de acţiuni de marketing se face numai in baza acordului pacientului exprimat in scris in Formularul de inscriere.

Participantii la Program, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: (i) dreptul la informare (art. 12); (ii) dreptul de acces la date (art. 13); (iii) dreptul de interventie asupra datelor (art. 14); (iv) dreptul de opozitie (art. 15); (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si (vi) dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).