Quick Access

Medsana fidelitate - 7% reducere

Medsana fidelitate - 7% reducere

REGULAMENTUL OFICIAL

Art.1. Organizatorul și Regulamentul Oficial al Programului
Programul „Medsana Fidelitate – 7% reducere” („Programul”) este organizat și desfășurat de către Medsana Bucharest Medical Center S.R.L., cu sediul în Bucureşti, stradă Dr. Nanu Muscel nr. 12, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. de ordine J40/9685/1997, Cod Unic de Înregistrare: 10019809, având cont bancar RO25BUCU013204812511RO01, deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Unirii, număr de operator de baze de date cu caracter personal 8566/2008, reprezentată legal de către Dl. Vasileios Chaniotis, în calitate de Director Executiv („Medsana”).

Programul se desfășoară potrivit prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanțîi. Regulamentul este publicat pe site-ul www.medsana.ro, la Secțiunea Informații pacienți. De asemenea, la solicitarea oricărui participant, Regulamentul va fi pus la dispoziția acestuia la recepția clinicilor Medsana. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul pe parcursul desfășurării Programului și va aduce la cunoștință publicului modificările operate. Modificarea/formă modificată a Regulamentului întră în vigoare de la dată publicării acesteia pe site-ul www.medsana.ro , Secțiunea Informații pacienți.

Art.2. Centrele de desfășurare a Programului

Programul de fidelitate este valabil în toate centrele Medsana – Clinică Medsana Primăverii, Clinică Medsana Cotroceni, Clinică Medsana Ploiești.

Art.3. Durata programului de fidelitate

Programul a fost lansat la dată de 1 martie 2012 și are durata nedeterminată. Medsana își rezervă dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului printr-un anunț scris, afișat la recepțiile clinicilor Medsana și pe site-ul www.medsana.ro, Secțiunea Informațîi pacienți, cu cel puţîn 15 (cincisprezece) zile înainte.

Art.4. Participanți. Condiţîi de obținere.

Programul se adresează oricărei persoane fizice care nu deţine la Medsana un abonament individual sau la nivel de companie sau care nu beneficiază de alte planuri de reducere aplicabile în clinicile Medsana (reduceri elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități, parteneriate cu alte entități/societăți) și constă în acordarea unei reduceri de 7% (șapte-la-sută) pentru serviciile medicale incluse în Program, cu respectarea condițiilor și excepțiilor de mai jos. Programul cuprinde serviciile medicale Medsana din Lista Oficială de Prețuri, cu excepția următoarele servicii: testul de intoleranță alimentară York Test (mai multe testări simultane), testul CÎNtec, administrare intralezionala medicamentoasă. Fiecare participant la Program va fi înscris în Programul de fidelitate Medsana 7%după prima accesare de servicii medicale în valoare de minimum 400 (patrusute) RON, care au fost achitate într-o singură tranzacție (card sau cash). În vederea accesării Programului, după efectuarea și achitarea serviciilor medicale în cuantumul mai sus menționat, pacientul va completă toate câmpurile Formularului de înscriere în Program, îl va dată și semna și îl va preda la recepția clinicii. Formularul de înscriere pentru minori va fi completat cu datele personale ale minorului și semnat de către tutorele legal. În termen de 10 zile lucrătoare de la completarea formularului, participanțîi vor primi un mesaj electronic (e-mail) de la reprezentanții Medsana prin care li se va confirmă înscrierea în Program și faptul că pot beneficia de serviciile cu reducere pe baza actului de identitate.

Reducerea de 7% (șapte-la-sută) întră în vigoare în 2 (două) zile lucrătoare de la depunerea formularului în clinică Medsana. Reducerea nu se cumulează cu alte discounturi oferite de Medsana și nu se aplică pachetelor de servicii medicale cu prețuri preferențiale  prestabilite. Medsana își rezervă dreptul de a modifică lista serviciilor medicale incluse în Program prin modificarea prezentului Regulament și afișarea modificărilor respective pe site-ul www.medsana.ro, Secțiunea Informațîi pacienți. Totodată, la momentul solicitării programării pentru un serviciu medical, clientul va preciza că este înscris în Program și va solicită să fie informat dacă respectivul serviciu medical este înscris în Program. Ori de câte ori titularul accesează servicii medicale va  prezența la recepție actul de identitate în termen de valabililitate. Minorii care nu au împlinit 14 ani vor veni însoțiți de tutorele legal (care se legitimează cu actul de identitate) care certifica identitatea minorului. Minorii care au împlinit 14 ani vor veni însoțiți de tutorele legal (care se legitimează cu actul de identitate) și vor prezența la recepție actul de identitate în termen de valabililitate. În cazul în care tutorele nu însoțește personal minorul,  persoană împuternicită în acest sens va avea asupra să procura în original, acordată de tutorele legal al minorului și actul propriu de identitate în termen de valabililitate. Beneficiile aferente Programului sunt valabile pe durata de desfășurare a  acestuia, dacă nu survine vreuna dintre următoarele situații:

1. Medsana își rezervă dreptul de a suspendă beneficiile Participanților care nu au accesat servicii în clinicile Medsana timp de 12 luni consecutive, fără notificare prealabilă;

2. În cazul în care Participantul la Programul Medsana 7% Fidelitate dorește să renunțe la beneficiile acestuia, va completă o solicitare scrisă în acest sens care se va depune în original la oricare dintre clinicile Medsana;

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta Programul oricând pe parcursul acestuia, în baza liberei salei decizii, sub condiția informării prealabile a participanților, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament;

4. Apariția unui caz de forță majoră sau caz fortuit care durează mai mult de 60 (sasezeci) de zile;

5. În cazul întreruperii activitățîi Organizatorului, pe perioada întreruperii, sub condiția informării prealabile a participanților, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Regulament.

6. Încetarea activitățîi Organizatorului.

Art.5. Forță majoră. Cazul fortuit

Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment extern, absolut invincibil și inevitabil care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință să și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în situația de a nu-și mai putea îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundațîi, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și  care poate interzice sau modifică termenii Regulamentului. Cazul Fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator dacă  evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă o situație de forță majoră sau de caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și derularea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 și art. 1634 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă un caz de forță majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților, în termen de 5 (cinci) zile de la apariție, existența  acestuia.

Art.6. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe române de la sediul Organizatorului.
 

Art.7. Protecția datelor cu caracter personal („Date Personale”)

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Medsana în conformitate cu politică internă a acesteia privind protecția datelor cu caracter personal. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienți sunt importante pentru Medsana. Prin participarea la Program, sunteți de acord cu aderarea la politică Medsana de protecție a datelor cu caracter personal. Puteți obține mai multe informațîi despre drepturile dumneavoastră [respectiv  (a) dreptul de acces la Datele Personale prelucrate; (b) dreptul de a solicită rectificarea sau ștergerea Datelor Personale; (c) dreptul de a solicită restricționarea prelucrării; (d) dreptul de a va opune prelucrării; (e) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; (f) dreptul la portabilitatea Datelor Personale; (g) dreptul de a depune plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a va adresa instanțelor de judecată competențe], consultând  documentul  „NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER S.R.L.” disponibil pe site-ul Medsana la adresa https://www.medsana.ro/despre-noi/gdpr sau https://www.medsana.ro/files/pdf/pdcp.pdf sau pe suport de hârtie, în sala de așteptare a fiecăreia dintre clinicile Medsana. Drepturile menționate la lit. (a) – (f) de mai sus pot fi exercitate utilizând următoarele canale de comunicare:  (i) adresa de e-mail dpo@medsana.ro sau (ii) redactarea și semnarea unei cereri și depunerea acesteia la ghișeele Clinicilor Medsana sau (iii)  transmiterea acesteia prin poștă la adresa Medsana Bucharest Medical Center S.R.L., str. Dr. Nanu Muscel nr. 12 sector 5, cod poștal 050521, București.

 

 

DATE PERSONALE

(Câmpurile de mai sus se vor completa numai dacă formularul este completat pentru minori.)

ALTE INFORMAȚII

Stare civilă


Opțiuni comunicare cu Medsana?

Ocupație

De unde ați aflat de serviciile clinicilor Medsana?